GDPR

Varje gång du kontaktar oss registrerar vi personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg vård. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra patienters vård. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen.

Hur behandlar ni mina uppgifter?

Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vems om har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna gen en god och säker vård, samt för vår verksamhets- och kvalitetsuppföljning. Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen även om du inte gett oss ditt samtycke.

Som patient hos oss har du möjlighet att boka tid via telefon eller mail. För att tillhandahålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, telefonnummer och mail. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgifter fördes in i handlingen.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Inom vården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex. till Försäkringskassan och Socialstyrelsen), eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Strandkliniken, Kibele AB 556612-6628 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.